Cadru conceptual de funcționare și activitate

 

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) s-a înfiinţat ca o necesitate a societăţii actuale din România, dar şi a politicii externe prin care s-au asumat obligaţii şi obiective majore de securitate.

Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării este un Centru de Excelență pentru Studii de Securitate și de Planificare a Apărării, având misiunea de a oferi educație de securitate și apărare, formare și pregătire tactică, consultanță și servicii de dezvoltare profesională, pentru programul național de dezvoltare profesională continuă a adulților pe linie de securitate, precum și pentru alte categorii de personal civil/militar sau cu atribuții de implementare a legii aflat în subordinea Guvernului României și angajaților contractorilor, precum și reprezentanților guvernelor străine, la cerere sau după cum este necesar.

Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) promovează cultura de securitate, având rolul  de  formator  prin  resursa  informaţională,  necesară  suplinirii  eforțurilor  colective și/sau instituționale  de specializare și acoperirii cerințelor de resurse umane calificate.

Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) îşi propune să aducă în societatea civilă noi dezbateri pe probleme de importanţă în contextul larg al domeniului de intelligence, de apărare, de urgenţă, de reacţie rapidă şi securitate internațională.

Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) reprezintă un centru inovativ educațional de excelență, de drept privat, nonprofit, apolitic şi autonom care promovează studii de: intelligence, inteligenţă analitică, securitate  şi metodologie,  standarde  şi  doctrină,  management  strategic,  regimul  stărilor  de  urgenţă, organizarea apărării, planificare, teoria deciziei, teoria generală a informaţiei, resursele apărării, formarea elitelor și a gărzilor de corp, studii și analize de securitate, în scopul eficientizării și operaţionalizării etapelor strategice de decizie și planificare a apărării, apărare care este o datorie publică și nu un atribut exclusiv guvernamental.

Conform trendului european în domeniul educației, România, ca țară membră a Uniunii Europene, are nevoie de  asigurarea existenței Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării, aceasta  fiind unicul centru privat integrat de excelență, operator/colector de informații și analiză din partea societății civile, în care abordarea și metodologia este diferențiată de cea folosită de alte instituții (precum A.N.I., U.N.A.P.) sau organizații (precum B.I.M., S.R.I., S.I.E.) sau unele direcții de investigații din cadrul unor ministere (D.G.I.A., D.I.A., D.G.I.P.I.) sau a agențiilor naționale fantomă subordonate Guvernului.

Ca centru de excelență inovativ european, Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) are departamente, birouri și oficii cu atribuții specifice acțiunilor și serviciilor speciale de intelligence, cu scopul de a monitoriza, colecta, analiza și disemina către decidenți, Corpul Diplomatic acreditat și societatea civilă informaţii și sinteze sensibile de interes public, în sectorul securităţii naţionale și internaţionale, cu o atenţie specială acordată regiunii Europei de Sud-Est. Domeniile care fac obiectul activității şi al analizelor Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) din partea societății civile cuprind, printre altele, tematici asociate istoriei, diplomației internaționale, geopoliticii, serviciilor secrete, corupției, spionajului, terorismului, crimei organizate, securităţii economice și financiare, ameninţării cibernetice, stării de alarmă, asediu, urgență sau razboi, politicii și acțiunilor statale, și alte chestiuni relevante pentru Comunitatea Națională de Informații.

Autonomia decizională a Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.)  este garantată de Constituția României, respectiv legislația internă, şi dă dreptul Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, organizarea şi funcţionarea proprie, cât și gestionarea resurselor umane.

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) deține site propriu pe internet, siglă, organigramă şi ştampilă proprie.

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) va fi condusă de un președinte mandatat – persoană publică, cu probitate morală și cu înalte calificări și recunoaștere internațională, care va avea dreptul statutar de a-și forma și conduce echipa managerială, fiind direct răspunzator pentru prestigiul și  activitatea instituției.  Totodată, Președintele Academiei Naţionale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) are atributul legal de a numi și demite din funcție colaboratori, membri sau personal de conducere și angajați.

Președintele Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) poate mandata, în caz de nevoie, temporar sau permanent, persoana aflată în funcție în ierarhia imediată să reprezinte interesele sale legitime în relațiile cu terții, cu partenerii, cu autoritățile publice și/sau cu alți factori de decizie, să conducă și să coordoneze  activități specifice Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) și/sau să managerieze proiecte dedicate și specifice A.N.S.O.A.

Academia Națională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.), conform autorizării și codului etic aprobat, va emite medalii, diplome, certificate și scrisori de bonitate proprii, recunoscute atât pe plan intern, cât și internațional.

 

Principii, obiective și atribuții statutare

 

Principalele obiective ale Academiei Naţionale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) sunt de a oferi instruire de bază privind securitatea, pentru a facilita schimbul de informaţii pe teme critice în cadrul comunității naționale și internaționale din domeniul educației inovative, educației civice, intelligence-ului, securității societale, istoriei, diplomației şi drepturilor omului.

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) dezvoltă note de informare din toate sursele de informații către decidenți, societate și organisme naționale/internaționale cu privire la aspectele juridice şi operaţionale selectate. Metodologia utilizată nu se bazează numai pe folosirea și analiza tuturor surselor de informații, ci şi pe interacțiunea cu diferiţii actori sociali, decidenți, servicii secrete și instituții cu atribuții de implementare a legii la toate nivelurile, în situații de criză, acțiuni ostile sau conflicte pe cale să se petreacă, înţelese în accepţiunea cea mai largă a termenelor, pe anticiparea evenimentelor de interes pentru securitatea națională şi internaţională și indicarea cu rapiditate și precizie a unei posibile rezolvări a acestora, având în vedere faptul că o ameninţare nu este concepută ca fiind de sine stătătoare, ci este un fenomen dinamic corelat în mod strâns cu alte chestiuni de securitate.

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) îşi propune să aducă în societatea civilă noi dezbateri pe probleme de importanţă în contextul larg din domeniul inteligenţei, de apărare, de urgenţă, de reacţie rapidă şi de securitate. În special, Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) serveşte ca un intermediar între comunitatea academică, autoritățile publice centrale/locale și alte organisme oficiale și neoficiale, precum și structuri specializate din administrația de resort, industria de apărare și de securitate.

La nivel național, Academia Națională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) îşi propune să aducă în societatea civilă noi dezbateri pe probleme de importanţă în contextul larg al  inteligenţei, apărării, urgenţelor, reacţiei rapide și securității internaționale.

La nivel mondial, Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) şi-a propus să cerceteze politicile din domeniul dreptului juridic internațional, dreptului umanitar și diplomației globale, monitorizarea respectării și apărării drepturilor omului, în conformitate cu legislația națională, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cu celelalte documente internaționale în materie.

Echipa managerială a Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) va depune diligențe specifice cu privire la afilierea Academiei  pe lângă organisme internaționale, instituții de interes public, ministere, agenții și alte entități similare sau rețele academice naționale/internaționale, precum și pe lângă Comisiile de specialitate în domeniul educației, muncă, afaceri europene, apărare, ordine publică și securitate națională ce funcționează pe lângă Parlamentul României.

 

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) va depune demersuri în sensul:

stabilirii de contacte și colaborării permanente cu instituțiile stiințifice din țară și din străinătate, cu experții în domeniu, precum și cu alte organizații/instituții guvernamentale sau nonguvernamentale care au ca domeniu de interes educația și cultura pentru studii de securitate și domeniile conexe, precum și asigurarea unui parteneriat social viabil, competent şi reprezentativ pentru a furniza autorităţilor competenţa/expertiza tehnică necesară în elaborarea actelor normative specifice domeniului securității și apărării

stimulării interesului și preocupărilor instituțiilor și persoanelor particulare față de educație și cultura de securitate, prin intermediul mass-media și a altor acțiuni de promovare direcționate în acest sens: organizarea şi participarea la conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii, mese rotunde, expoziţii, întâlniri, dezbateri – fie singură, fie alături de alte organizații, asociaţii, fundaţii –, precum și orice alte entități recunoscute oficial și legal

promovării proiectelor iniţiate de membrii săi ce vizează dezvoltarea resurselor umane și/sau, în general, finanţate din fonduri UE, naționale, sau alte surse

oferirii sprijinului de specialitate, prin specialiștii proprii sau prin intermediul unor experți externi, în vederea elaborării, dezvoltării, implementării sau evaluării unor programe/proiecte educative–pregătitoare ale personalului care execută misiuni sau activități ce implică un grad de risc ridicat și/sau deosebit de ridicat

colaborării cu școli, institute, centre de pregătire, instituții academice de învățământ superior din România și din străinatate, de cercetare științifică, ministere, agenții şi alte instituții cu atribuții în domeniul apărării, securității și siguranței naționale și organizații nonguvernamentale de profil privind organizarea de cursuri, inclusiv cursuri postuniversitare/de specializare, cu participarea unor specialişti români și străini, în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Academiei Naţionale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.)

colaborării cu instituții de stat şi private, organizații neguvernamentale, persoane fizice şi juridice române și străine, în vederea realizării scopurilor şi obiectivelor Academiei Naţionale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.)

promovării de metode și tehnici în vederea optimizării fluxurilor informaţionale privind managementul securităţii, apărării, siguranței și reconstrucției sub orice formă de manifestare a acesteia și creşterea calităţii prestaţiilor în toate domeniile socio-economice

monitorizării respectării și apărării drepturilor omului, în conformitate cu legislația națională, Convenția Europeană a Drepturilor Omului și cu celelalte documente internaționale în materie

monitorizării modurilor de aplicare a Tratatelor internaționale la care România este parte

participării prin observatori la monitorizarea procesului electoral, cu predilecție în România, în Uniunea Europeană sau în statele aflate în procesul de dezvoltare sau de aderare la organismele internaţionale recunoscute la nivel mondial

identificării şi mobilizării resurselor necesare realizării scopurilor şi obiectivelor Academiei Naţionale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.), prin primirea de cotizaţii, donaţii ori sponsorizări destinate achiziţionării sau închirierii de bunuri mobile și imobile şi servicii, prin desfăşurarea de activităţi publice și comerciale în scopul atragerii de noi membri, organizarea de întruniri publice, stabilirea de metode de atragere a cotizaţiilor, organizarea de grupuri de sprijin și luarea oricăror alte măsuri necesare pentru a obţine contribuţii la fondurile Academiei Naţionale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) sub formă de donaţii, alocaţii, cotizaţii şi altele

accesării şi conducerii de programe şi proiecte necesare realizării unor politici și strategii din domeniul gestionării riscurilor și vulnerabilităților de securitate, sub orice formă de manifestare a acesteia

înfiinţării şi întreţinerii unei bănci de date de specialitate

integrării în instituțiile de învățământ – la nivel primar, gimnazial, liceal și superior – a educatiei și culturii pentru securitate, atât pentru copii și adolescenți cu deficiențe, cât și în instituții publice și private pentru copii, adulti și seniori, prin organizarea de cursuri, conferințe, simpozioane, traininguri și seminarii, întâlniri, colocvii, vizionări, workshopuri, grupuri de discuții, mese rotunde, tabere tematice și de pregătire sanitară și de instrucție anuală, concursuri tematice sau sportive naționale și internaționale, excursii naționale și internaționale și alte activități recreativ-educaționale

conform Standardelor și Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calităţii în Spaţiul European de Învăţământ Superior (ESG), stabilirii de contacte și colaborării permanente cu instituțiile știintifice din țară, Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Consiliul Național pentru Cercetare în Învăţământul Superior, CNEAA, Consiliul Național al Rectorilor, Consiliul pentru Atestarea Personalului Academic, Consiliul de Recunoaştere și Echivalare a Diplomelor pentru acțiunea evaluării ARACIS; ARACIS derulează în mod regulat activităţi de asigurare externă a calităţii; activităţile precum evaluarea şi acreditarea fac parte din funcţiile principale ale ARACIS.

 

Principalul obiectiv al Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) este evaluarea externă pentru acreditarea instituţională, pentru a asigura şi îmbunătăţi calitatea sistemului românesc de învăţământ superior.

Iar al doilea obiectiv al Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) este de a face diplomele instituției demne de încredere în Europa și întreaga lume.

 

Academia Națională de Securitate și Organizarea Aparării (A.N.S.O.A.), ca centru european inovativ de excelență, dorește înființarea unui centru doctoral propriu privind promovarea culturii calităţii prin care să desfășoare programe de specializare și studii de licență, programe de doctorat și post doctorat, prin care se dorește  valorificarea potenţialului fizic şi psihic al fiecărui student/cursant participant, pentru a sprijini dezvoltarea armonioasă a sănătăţii şi personalităţii, educarea unor înalte calităţi moral-cetăţeneşti, integrarea în viaţa socială și formarea unui comportament civilizat, completarea lacunelor activităţii instructiv-educative din cadrul strict al activităţilor şcolare, promovarea culturii de securitate și organizarea apărării și crearea unei elite academice în sprijinul securității naționale și a interesului național.

 

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) îşi propune:

• să faciliteze și să promoveze activităţile academice în diferite domenii de cercetare ale științei şi educaţie avansată în forme de cursuri de securitate, şcoli de vară, conferinţe, şedinţe de brainstorming, tabere de pregătire sanitară, tabere de instrucție anuală, concursuri naționale și internaționale, excursii naționale și internaționale şi alte activităţi similare

• să menţină și să consolideze cadrele universitare internaţionale, ceea ce va reuni experţi din securitatea naţională şi internaţională

• să faciliteze procesele prin care Academia Națională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) va intra în centrul de interes internațional și recunoscute în mod corespunzător

• să stabilească cursuri relevante acreditate, non-formale și vocationale, care vor atrage studenţii de la diferite niveluri ale gradului de educaţie vizat

• să stimuleze un spirit competitiv academic, care va acoperi şi armoniza diferitele abordări ale moştenitei tradiţii universitare europene

• să stimuleze educaţia continuă şi învăţarea permanentă ca forţă de încredere a coeziunii sociale

•  editarea şi difuzarea unor publicaţii proprii şi folosirea unor mijloace de comunicare moderne pe rețele de socializare și profesionale în vederea informării opiniei publice asupra următoarelor teme: lupta internațională împotriva terorismului, mecanismele instituțiilor democratice europene și mondiale, diplomația internațională, istoria războiului și a Holocaustului, religia popoarelor, cercetarea sistemelor ideologice, avangarda cercetării științifice la nivel național și mondial, unitățile de învățământ civile și militare naționale și internaționale, drepturile și libertăţile fundamentale ale omului și instituțiile internaționale prin care se asigură protecția acestora, tribunale militare și alianțe militare actuale şi alte programe, proiecte și acțiuni promovate de entități asimilate mișcării Crucii Roșii Internaționale, precum și alte probleme umanitare în strânsă legătură cu scopurile asociației

• acordarea de consultanță și consiliere specială autorităților statului, organizațiilor și persoanelor interesate, în domeniile respectării drepturilor omului, dezvoltării conștiinței civice, precum și în alte domenii de interes general ce privesc viața publică

• asigurarea unei contribuții la dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor și copiilor, precum și la educaţia şi cultura acestora, cu precădere cea non-formală, astfel încât aceştia să îşi poată croi o carieră care să corespundă potenţialului lor

• promovarea spiritului de voluntar şi voluntariatul în rândul tinerilor din ţara noastră prin acțiuni umanitare atât pe timp de pace, cât și în caz de război sau în caz de dezastre și calamități naturale, formând în acelaşi timp şi o comunitate informatională pro-activă în jurul Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.); prin aceste acțiuni se dorește evidenţierea beneficiilor pe care voluntariatul le are asupra tinerilor în spectrul dezvoltării personale și profesionale

• sprijinirea implementării în România a conceptului Responsabilității Sociale Corporatiste (relaţia companie-stat pe dimensiunea socială), atât pe dimensiunea internă, cât și pe cea externă: în acest sens, Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) dorește să inițieze împreună cu companii de stat sau private și cu autorități publice locale proiecte unice cu impact major (promovarea unei cauze, marketing legat de o cauză, marketing social, acțiuni filantropice,  practici de afaceri responsabile social, etc.) care repară o parte din anomaliile și lipsurile din societatea românească

•  organizarea de activităţi de cercetare, consultanţă şi promoţie în sprijinul procesului politic și electoral, inclusiv sondaje de opinie, oferite tuturor organizațiilor şi partidelor politice parlamentare și neparlamentare fără discriminare

• monitorizarea, cercetarea și investigarea acțiunilor instituțiilor statului și ale clasei politice, cu scopul de a încuraja și sprijini formarea şi promovarea unei noi generaţii de specialiști în securitatea națională

• monitorizarea și analiza site-urilor, publicaților, precum și surselor de știri tradiționale, care includ: mesaje și declarați ale liderilor politici și reprezentanților statului, reviste, emisiuni de știri informative și corespondență, care stimulează un dialog ostil, amenințări specifice și indicii cu privire la atacuri, pentru a prezice activitatea evenimentelor viitoare atât la nivel local, cât și la o scară globală

• organizarea unor comisii consultative de specialitate pe teme de securitate națională și pe teme de interes major pentru societate atât în timp de pace, cât și pe timp de război cu caracter permanent sau temporar, înfiinţate prin hotărîrea Consiliului Director la inițiativa Președintelui Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.).

 

Având în vedere faptul că securitatea națională a României este direct influenţată  de poziţionarea sa la confluenţa a patru spaţii: central-european, sud-est european, răsăritean și cel al zonei Mării Negre, zonei Caucazului și a Asiei Centrale, cu prelungire spre cea a Mediteranei şi Orientului Mijlociu, poziţia geostrategică a României reprezintă un atu în promovarea unor politici de stabilizare și angajare a acestor spaţii, prin dezvoltarea cooperării intra- şi inter-regionale în contracararea riscurilor la adresa securităţii continentale şi globale. De aceea, Academia Națională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) îşi propune să promoveze  studii  avizate  privind  Reforma  Forţelor  Armate  Române – în  principal  pentru procesul de Organizarea Apărării, proces social, de care este nevoie pentru implementarea deciziilor strategice politico-militare, oferind consultanţa necesară factorilor autorizaţi şi  date privind cerinţele de profesionalizare ale Armatei Române în  contextul noilor tehnologii şi mutaţii axiologice și de securitate din cadrul interdependenţelor sistemice și regionale la nivelul sistemului global, aspecte istorice și de perspectivă în corelaţie cu abordările organizațiilor internaţionale (îndeosebi NATO, UE, OSCE).

 

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.), prin departamentele sale, mai doreşte să iniţieze şi să conducă următoarele studii și cercetări sociale, de apărare și de securitate:

• studiul practicii de campanii politice şi de lobby, în România, SUA, precum și în U.E.

• studiul proceselor politice şi economice din Moldova

• studiul proceselor internaționale diplomatice globale până în 2025

• studiul organizației NATO

• studiul proceselor de securitate și a organizațiilor internaționale de implementare a legii

• monitorizarea elitelor din SUA, China, U.E și România

• studiul problemelor de energie (inclusiv nucleară) şi militar-politice de securitate

• pregătirea de analiză de înaltă calitate exclusivă pentru agențiile guvernamentale şi de afaceri (bănci, agenții de rating)

• desfăşurarea de activităţi de cercetare socială

• cercetarea și prevenirea fenomenului terorist la nivel global

• studii de cercetări privind securitatea mondială până în 2025

• studiul privind necesitatea apariției Statelor Unite Europene

• studiul privind relațiile și organizarea servicilor secrete

• studiul de cercetare și predicție privind amenințările grupărilor teroriste mondiale

• studiul proceselor politice economice și sociale din România și Europa până în 2025

 • studiul privind reforma Forțelor Armate Române

 

Începând cu anul 2015, Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) își propune un proiect ambițios pentru a putea desfășura programe de studii de masterat, doctorat și post-doctorat cu cei mai buni specialiști și experți din România. Totodată, Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) își propune să ofere societății civile în mod gratuit analiză și studii strategice complexe în domeniul securității societale.

 

Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) își propune amendamente și inițiative legislative alături de partenerii săi din societatea civila privind pachetul de legi privind securitatea națională, care cuprinde:

• Legea privind organizarea și funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

• Legea privind organizarea și funcţionarea Serviciului Român de Informaţii

• Legea securităţii naționale a României

• Legea privind activitatea de informaţii, contrainformaţii şi protecţie

• Legea privind statutul profesional şi de carieră al ofiţerilor de informaţii

 

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) susține Strategia națională de prevenire a situațiilor de urgență și propune Guvernului României și societății civile crearea unei noi agenții de securitate, denumită „Agenția Situațiilor de Urgență Speciale” (A.S.U.S), cu atribuții de coordonare și cu regim special în prevenire și intervenție operativă. 

Practica mondială și națională a demonstrat că evenimentele generatoare de situații de urgență nu pot fi întotdeauna evitate, însă acestea pot fi gestionate, efectele lor fiind reduse printr-un proces sistematic ce implică stabilirea de măsuri și acțiuni menite să contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Caracteristic managementului situațiilor de urgență este faptul că predictibilitatea locului de manifestare a situațiilor respective determină posibilitatea avertizării populației din zonele potențial a fi afectate, precum și a autorităților administrației publice centrale și/sau locale.

Managementul situațiilor de urgență înseamnă aplicarea unor politici, proceduri și practici având ca obiective identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât comunitățile umane și cetățenii să poată trăi, munci și să își satisfacă trebuintele și aspiratiile într-un mediu fizic și social durabil.

De aceea, Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) va propune imediat aprobării Parlamentului un nou program de instruire cu o  SINGURĂ MISIUNE: salvarea vieţii şi bunurilor, iar ca mijloace necesare Academia Națională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) va cere Parlamentului României o lege prin care Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.), ca Centru european inovativ de pregătire și educație, să implementeze un program național unic, care dă posibilitatea instruirii tinerilor până în 35 de ani pentru situații speciale, tineri care, conform legii, nu mai sînt obligaţi să efectueze stagiul militar obligatoriu.

Academia Națională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.), pentru intervenţia în situații de urgenţă în acord cu sistemul național de management al situațiilor de urgență care gestionează riscurile nonmilitare, va cere oficial Consiliului Național de Apărare a Țării și Comunitătii Naționale de Informații mobilizarea acestora, precum și a tuturor angajaților de pază din industria de securitate privată, în situații limită, și posibilitatea achiziţionării de echipament, și a locurilor de instruire paramilițară și de interventie în situații speciale, precum și coordonarea comună a tuturor agenților de securitate și pază din industria de securitate privată într-un Comandament integrat la nivel național cu structura civilă, sub comanda acestei noi agenții naționale, denumită: „Agenția Situațiilor de Urgență Speciale” (A.S.U.S.), pentru managementul riscurilor respective, integrată în sistemul național de management al situațiilor de urgență care deja s-a inființat și funcționează pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență, cu misiunea principală privind asigurarea și coordonarea, prin mecanisme manageriale perfecționate, a resurselor umane, materiale, financiare și de altă natură, necesare apărării vieții și sănătății populației, a mediului înconjurător, a valorilor materiale și culturale importante, pe timpul producerii unor situații de urgență, precum și restabilirii stării de normalitate. Unde Președintele Agenției, va avea rangul de Ministru-Secretar de Stat, iar Vice-președinții vor deține funcțiile de Consilieri de Stat acreditați pe lângă Parlamentul României, Guvern și Președinția României, iar angajații vor avea funcția de agenți speciali guvernamentali pentru situații excepționale/de urgență – cu rang funcționar public clasa I, II -a, și a III-a, și de expert guvernamental cu atribuții speciale în domeniul securitătii naționale cu acces la informații clasificate conform Oficiului Registrului Național al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS).

Scopul Agenției Situațiilor de Urgență Speciale (A.S.U.S.) este de a acționa unitar cu forțele de rezervă formate din tinerii care nu fac stagiul militar și din agenții de pază din Industria de securitate privată și are rolul de a permite autorităților naționale și/sau locale și celorlalți factori de decizie să facă alegerile cele mai bune posibile, referitoare la prevenirea riscurilor, prin:

• cunoașterea amplasării și dimensionării instituțiilor publice și operatorilor economici de pe teritoriul național

• stabilirea concepției și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență

• alocarea resurselor (forțelor și mijloacelor) necesare

Obiectivele Agenției Situațiilor de Urgență Speciale (A.S.U.S) sunt crearea unui cadru unitar de acțiune la nivel național pentru prevenirea și managementul riscurilor generatoare de situații de urgență, prin:

• cunoașterea amplasării și dimensionării instituțiilor publice și operatorilor economici de pe teritoriul național

• stabilirea concepției și elaborarea planurilor de intervenție în situații de urgență

• alocarea resurselor (forțelor și mijloacelor) necesare

• simulări tactice și antrenament

Obiectivul principal al Agenției Situațiilor de Urgență Speciale (A.S.U.S) îl reprezintă consolidarea capacității instituțiilor specializate și a autorităților administrației publice locale și naționale și cunoașterea responsabilităților privind analiza și acoperirea riscurilor pentru prevenirea producerii situațiilor de urgență, precum și pentru gestionarea acestora. Cetățeanul, ca principal beneficiar al politicii de securitate, are dreptul și datoria de a contribui activ la construcția ei cotidiană, printr-un comportament participativ și responsabil.

Având în vedere acest principiu, Agenția Situațiilor de Urgență Speciale (A.S.U.S) consideră că societatea civila și cetățeanul au dreptul de a fi informați cu privire la riscurile la care sunt supuse în cadrul comunității și la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

Agenția Situațiilor de Urgență Speciale (A.S.U.S) militează pentru un comportament preventiv, și dorește a participa activ la prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență în cadrul comunității naționale și locale.

Comportamentul preventiv cuprinde totalitatea acțiunilor pe care cetățeanul le realizează pentru a preîntâmpina producerea de evenimente negative ce pot genera pierderi.

Primul nivel al acestui tip de comportament este eliminarea neglijențelor. Cel de-al doilea nivel îl constituie o metodologie de prevenire bazată pe redundanță, adică o dublare a acțiunii umane cu sisteme automate de prevenire și control. Întrucât redundanța este costisitoare, măsurile specifice trebuie analizate prin prisma eficienței, respectiv prin punerea în balanță a gravității și probabilității producerii evenimentului alături de costurile implementării.

Personalul Agenției Situațiilor de Urgență Speciale (A.S.U.S), precum și cel al celorlalte Agenții de implementare a legii, Servicii Secrete, Armată, Ministere publice, Președinție, Guvern și Parlament, precum și alte forțe destinate prevenirii și combaterii riscurilor generatoare de situații de urgență, au obligația să cunoască în părțile care îi privesc conținutul Planului de analiză și acoperire a riscurilor al țării, la nivel național și local, și să-l aplice corespunzător situațiilor de urgență specifice, conform ordinelor primite.

Strategia națională de prevenire a situațiilor de urgență poate fi dezvoltată și cu ajutorul Agenției Situațiilor de Urgență Speciale (A.S.U.S), iar conținutul său va putea fi completat, modificat, și ideile perfecționate, în raport cu evoluția situației operative pe plan național, precum și pe măsura acumulării experienței ca urmare a contactelor europene și internaționale. Viitoarea legislație națională și europeană specifică managementului situațiilor de urgență, precum și experiența ulterioară, rezultat al activităților preventive desfășurate pentru gestionarea adecvată a situațiilor de urgență, vor putea constitui importante surse de perfecționare a acesteia. Astfel, Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.), prin toate acțiunile sale, va rămâne preocupată de promovarea culturii de securitate şi a formării profesionale continue a cetățenilor în situații excepţionale și consecventă în reformarea reală a serviciilor de securitate privată, a Forțelor Armate Române, a Ministerului Administraţiei și Internelor, şi de înfiinţarea unei Agenții naţionale pentru Situații Excepţionale integrate în acțiunile Comitetului Național pentru Situații de Urgență. 

Membrii fondatori ai Academiei Naţionale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) consideră că simplificarea legislaţiei referitoare la situațiile de urgenţă și înfiinţarea unei Agenții a Situațiilor de Urgenţă Speciale (sau Excepţionale) ar introduce consecvenţa şi coerenţa în acțiunile de prevenire, intervenţie, de salvare și acțiuni post-dezastru.

 

Membrii fondatori ai Academiei Naționale de Securitate şi Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) susțin implementarea democrației și realizarea unor canale de comunicare între noile elite politice şi administrative și noile elite din mediile academice şi cele economico-financiare, în mod direct sau prin intermediul folosirii tuturor surselor de informații, implementând conceptul All-Source Intelligence în România, cu scopul de a încuraja dezvoltarea societăţii civile și formele ei de exprimare, sprijinind în mod pro-activ reforma structurală a administraţiei publice prin acțiuni de combatere a corupției și a evaziunii fiscale şi redobândirea încrederii cetăţenilor în instituțiile statului, având drept orizont de așteptare ziua în care idealurile de libertate din Decembrie ’89, dreptatea socială și egalitatea de șanse vor deveni o realitate și în România.

Onoarea, curajul și angajamentul sunt valorile care ne ghideaza, iar “Unitas per Integrum”este motto-ul care ne obligă.

Pentru a proteja națiunea noastră, noi, membrii Academiei Naționale de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.), trebuie să păzim principiile sale.

Misiunea Academiei Naționale de Securitate și Organizarea Apărării (A.N.S.O.A.) este de a de a servi națiunea noastră, sprijinind și apărând Constituția României, NATO și interesele europene împotriva tuturor dușmanilor, externi sau interni, și de a continua chiar și când toți ceilalți au capitulat.