Toate activităţile ANSOA sunt ghidate de cele şapte principii : respectarea Constituţiei şi a legislaţiei  României, de integritate, de guvernare, de excelenţă, demnitate, muncă în echipă şi inovaţie.

ANSOA operează în spectrul de informaţii şi securitate: identificare, evaluare, analiză, prognoză, recrutare, formare profesională şi protecţie.

ANSOA  se prezintă ca un Centru în domeniul culturii de securitate conceput după standarde internaţionale de profil, care dezvoltă proceduri în vederea prevenirii şi combaterii oricăror forme de violenţă (terorism internaţional, criminalitate transfrontalieră, dezordini sociale, etc.), dar şi mecanisme care favorizează înglobarea elementelor necesare la nivelul societăţii din punct de vedere al gestiunii informaţiei si organizării apărării colective, abordate desigur prin prisma securităţii integrate, ca şi concept sistemic.

Concret, ne-am specializat în:

formare şi sprijin pentru instituţiile de stat sau companiile interne şi internaţionale

Human Resource Personal şi serviciile de securitate pentru instalaţii

colectare şi operare de informaţii OSINT- HUMINT

managementul riscului şi servicii de consultanţă de securitate

suport de stabilitate, de răspuns la criză, incidente critice  şi operaţiuni de bază emergency

training pentru civili, persoane cu atribuţii în aplicarea legii şi pentru personalul militar.

Avem experienţa şi resursele necesare pentru a livra servicii de consultanţă şi de asistenţă critică pentru clienţi, inclusiv instruire pentru  misiuni de securitate externă în medii ostile, cum ar fi Afganistan şi Irak. ANSOA se poate defini ca singurul furnizor de soluţii de diminuare a riscurilor într-o matrice asimetrică de evoluţie a ameninţărilor locale, regionale şi globale. În fiecare zi oferim informaţii şi educaţie de excelenţă în întreaga industrie militară de securitate privată, institutiilor guvernamentale şi societății civile pentru a demonstra cel mai înalt grad de integritate etică şi profesională.

 

Obiectivele ANSOA pe linia educației și culturii de securitate

 

stimularea interesului şi preocupărilor instituţiilor şi persoanelor particulare faţă de Cultura/Educaţia de Securitate, prin intermediul mass-media şi a altor acţiuni de promovare direcţionate în acest sens

integrarea în instituţiile de învăţământ – la nivel primar, gimnazial, liceal şi superior a Educaţiei pentru Securitate atât pentru copii şi adolescenţi, cât şi în instituţii publice pentru adulţi, prin organizarea de cursuri, conferinţe, simpozioane, traininguri şi seminarii, întâlniri, colocvii, vizionări, workshopuri, grupuri de discuţii, mese rotunde, tabere, excursii şi alte activităţi recreativ-educaţionale

editarea, publicarea şi difuzarea de materiale informative şi ştiinţifice, cărţi, reviste, pliante şi alte materiale tipărite şi audio-vizuale;

stabilirea de contacte şi colaborarea permanentă cu instituţiile ştiinţifice din ţară şi din străinătate, cu experţii în domeniu, precum şi cu alte organizaţii instituţii guvernamentale sau non-guvernamentale care au ca domeniu de interes Cultura de Securitate şi domeniile conexe

atragerea, sprijinirea şi îndrumarea persoanelor fizice sau juridice care doresc să se iniţieze şi să se perfecţioneze în domeniul securităţii, protecţiei personale, managementului educaţional al culturii de securitate, precum şi a tuturor celor interesaţi de Cultura de Securitate

desfăşurarea de acţiuni concrete, în limitele de competenţă a academiei, în vederea prevenirii şi combaterii agresiunii/violenţei, asigurării protecţiei personale, de grup şi societale

 

Scopuri și direcții generale de acțiune

 

participarea la proiecte, conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice având ca subiect domeniul Securităţii organizate/sprijinite de instituţii de învăţământ superior din România şi din străinătate, autorităţi publice locale şi centrale precum şi de instituţii cu atribuţii în domeniul securităţii naţionale, etc.

înfiinţarea Poliţiei Civile în parteneriat cu autorităţile publice şi cu respectarea legislaţiei interne şi europene, ca un imperativ al descentralizării administrative

înfiinţarea Comisiei pentru Cercetarea şi Dezvoltarea Societăţii Informaţionale, proiect iniţiat de directorul ştiinţific al Centrului de Cercetare şi Studii de Securitate din cadrul ANSOA, jurist Sebastian Sârbu

înfiinţarea Academiei Diplomatice, un proiect realizat în parteneriat cu Asociaţia Ambasadorilor şi Diplomaţilor din România, destinat formării viitorilor ambasadori, dar şi implementării  în România a unei reale culturi diplomatice, scopul final fiind îmbunătăţirea imaginii Statului român în străinătate şi promovarea intereselor strategice ale ţării noastre

înfiinţarea unui Centru Naţional de Investigaţii care să reunească specialişti din structurile de pază şi securitate, detectivii particulari, jurişti, criminalişti, investigatori, diverşi specialişti în intelligence, administraţie, sistemul apărării, etc.

 

Academia Națională de Securitate si Organizarea Apărării dorește să inițieze și să conducă următoarele studii de apărare și de securitate:

studiul  practicii de campanii politice şi de lobby, în România, precum şi în U.E.

studiul proceselor politice şi economice din Moldova

monitorizarea elitelor din ţările U.E şi România

studiul  problemelor de energie (inclusiv nucleară) şi militar-politice de securitate

pregătirea de analiză de înaltă calitate exclusivă pentru agenţiile guvernamentale şi de afaceri  (bănci, agenții de rating)

desfăşurarea de  activităţi de cercetare socială

realizarea de interviuri cu persoane interesante

 

Scopul ANSOA este promovarea, dezvoltarea şi implementarea unor proiecte/modele, respectiv standarde de securitate comunitară și individuală pentru crearea unei Culturi de Securitate, prin cercetare, studii, informare și educație în parteneriat cu instituțiile de învățământ, atât de stat, cât și private, precum și cu instituții de tip medical, militar, poliție, justiție, religios, dar și cu organizații guvernamentale și non-guvernamentale, având ca finalitate dezvoltarea unei comunități căreia îi pasă de siguranța cetățenilor săi, precum și promovarea cunoașterii, respectului și încrederii reciproce între membrii și instituțiile comunității.

ANSOA dorește să implementeze în România un nou concept real de securitate, apărare, siguranţă şi de răspuns (răspuns operaţional) la criză, folosind o nouă abordare instituţională pentru promovarea dialogului cu principalele instituţii publice, actori, misiunea şi validarea socială a acestora în spiritul cunoaşterii, şi la noi tipuri de ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la nivel individual, de grup, social, naţional, regional şi global. Lupta împotriva dezastrelor naturale, a terorismului, criminalităţii transfrontaliere, a sărăciei şi discriminării de orice fel, este una împotriva unor realităţi de care reprezentanţii societăţii civile, cetățenii trebuie să fie informați si instruiți  pentru a putea participa, împreună cu instituţiile de stat, la acțiuni comune de prevenire și de combatere a unor acțiuni ostile sau calamități ori dezastre naturale.

 

Activități

 

Centrul Academic ANSOA organizează conferinţe şi seminarii. Membrii ANSOA au o experienţă diversă şi recunoscută de statul roman, precum si de diverse medii de învăţământ. Astfel, membrii ANSOA  oferă o gamă largă de competenţe în mediul academic, de securitate şi în industria de apărare, precum şi în mediul forţelor armate, servicii speciale, organizaţii non-guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, academii diplomatice şi agenţii mass-media.

ANSOA își propune promovarea, dezvoltarea şi implementarea de programe/proiecte/modele si standarde pentru comunitatea de securitate şi apărare şi, individual, pentru a crea o adevărată cultură de securitate, de apărare şi de răspuns (REACT) în situaţii de criză, prin cercetare, studii de informare şi educaţie, în parteneriat educaţional cu instituţii, atât de stat, cât şi agenţii private, precum şi instituţii medicale, militare, de poliţie naţionale şi locale, de justiţie, religioase, precum şi cu organizaţiile guvernamentale şi non-guvernamentale, cu scopul de a dezvolta proactiv o comunitate căreia îi pasă de siguranţa şi securitatea cetăţenilor săi, şi să promoveze cunoaşterea, respectul şi încrederea reciprocă între membrii şi instituţiile comunităţii europene şi mondiale.

 

Parteneriate

 

ANSOA propune și a încheiat parteneriate strategice pe plan intern și internațional cu scopul de a promova și cultiva respectul față de lege, studiile de securitate, cercetarea științifică, cooperarea și acțiunea unită comună privind dezvoltarea și susținerea programelor pentru promovarea înaltei educații  în domeniile responsabilităților Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (ONU), Politicii Externe și de Securitate Comună (PESC) și ale Politicii Europene de Securitate și Apărare (PESA), și de a implementa conceptul și strategiile de securitate, apărare, siguranță și reacție, precum și alte programe publice de specializări sau stagii de instruire în materie de securitate națională și securitate socială în raport cu amenințările asimetrice la nivel mondial, care vizează în principal viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, proprietatea  și alte drepturi și libertăți fundamentale ale omului.

În prezent am dezvoltat acorduri de colaborare permanentă cu Asociația Ambasadorilor și  Diplomaților de Carieră din România, Societatea Română de Drept European, Centrul de Analiză și Studii de Securitate, Tactical Rabbit Inc, Comisia Internațională pentru Drepturile Omului, Gentleman Club, American Diplomatic Mission for International Relations, Federația Militarilor din România, Revista Geopolitica, Revista de Știinte Militare, Ziarul „Libertatea”.

 

Acreditări

 

ANSOA întreprinde  demersurile necesare  de a fi luată în evidența componentelor SNCPT, Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS) și Ministerului Educației și Cercetării și pentru dobândirea statutului de „consultant special” pe lângă Consiliul Europei, OSCE  și NATO.

În prezent avem un acord cu Consiliul Național al Cercetării Ştiințifice din Apărare (CNCSA).

 

Cursuri de formare profesională

 

1. Curs de expert anticorupţie

2. Curs management strategic

3. Curs managementul şi economia cunoaşterii

4. Curs ştiinţe militare

5. Curs de implementare a unui program de protecţie a mediului management ecologic

6. Managementul stresului profesional ghid pentru personalul din domeniul ordinii şi siguranţei publice

7. Managementul securităţii

8. Managementul informațiilor

9. Managementul de proiect

10. Managementul situaţiilor de urgență

11.Managementul informațiilor

 

Centrul de Cercetare și Studii de Securitate Publică

 

Centrul reprezintă o instituție de învăţământ profesional și cercetare științifică de drept privat, nonprofit, apolitic și autonom care promovează studii de: organizare și gestionare a instituţiilor de apărare naţională si de informaţii; rolul și politica privind instituţiile de informaţii în govern; studiul comparativ al instituţiilor de informaţii și concepte de formare; cultura de securitate, inteligenţă analitică si metodologie; agenţiile de informaţii si securitatea cibernetică; informaţii profesionalizare, standarde si doctrină; management strategic; regimul stărilor de urgenţă; organizarea apărării; teoria deciziei; teoria generală a informaţiei; resursele apărării; capitalul intellectual; societatea cunoașterii; lupta anticorupție, mediul de securitate; managementul informațiilor; amenințările asimetrice; studii geopolitice și geostrategice, etc.

Centrul este coordonat de directorul știintific Sebastian Sârbu, cercetător, jurist și publicist cu o vastă experiență academică și o sistematică activitate desfășurată în societatea civilă și în instituții de prestigiu ca Academia Română și CNR-UNESCO.

Centrul de Cercetare și Studii de Securitate Publică își propune să aducă în societatea civilă noi dezbateri pe probleme de importanţă în contextul larg din domeniul inteligenţei, de apărare, de urgenţă, de reacţie rapidă si securitate internaţională.

 

Membri

 

Din echipa noastră de conferențiari fac parte personalităţi recunoscute şi consacrate ale vieţii academice şi sociale:

analist militar, cerc. jur. Sebastian Sârbu, membru al Grupului de Cercetări Interdisciplinare al Academiei Române, președinte ANSOA

General, prof. univ. dr. Teodor Frunzeti

Prof. univ. dr. Ion M. Anghel, ambasador, Doctor Honoris Causa, preşedinte al Societăţii Române de Drept European

Conf. univ. dr. G. Costandache, membru GCI Academia Română

Ec. Florea Dumitrescu, membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România

Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu, secretar al Secției de Științe economice, sociale și juridice din Academia Română

Constantin Surdu, directorul Asociației pentru Dezvoltarea Societății Informaționale

Prof. univ. dr. Alexandru Barnea

 

Expertiză

 

Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării poate oferi expertiză în următoarele domenii de specialitate comisiilor parlamentare în procesul de elaborare al actelor normative:

1. Analiză. Echipa noastra de analişti de informaţii OSINT și HUMINT  la nivel mondial  lucrează direct cu clienţii, pentru a cerceta, a evalua, analiza în siguranţă și pentru a interpreta informaţii din surse multiple. În acest sens, vom oferi clienților noștri în mod confidențial informaţii precise şi finite pentru produse, inclusiv evaluările de risc şi ameninţare.

2. Soluții integrate de securitate. Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării deține personal talentat și dedicate, cu experiență axată pe satisfacerea nevoilor de personal înalt calificat  al clienților  noștri. Strategia ANSOA este special concepută pentru a găsi și folosi în mod eficient profesionişti, oferind planuri și expertiză în domeniile securității private și publice, al soluțiilor integrate de securitate si al operaţiunilor de securitate în întreaga  lume.

3. Riscuri de securitate și evaluări ale amenințărilor. Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării  oferă soluții la riscuri de securitate şi evaluări ale ameninţărilor atât pentru industria de stat, guvern, cât şi pentru  clienți comerciali. Dacă o parte din serviciile integrate de analiză sau de ameninţare sunt pentru activele fixe sau mobile, evaluările noastre în principal oferă clienţilor noștri o perspectivă unică şi o consiliere corectă cu privire la controalele de securitate care sunt cele  mai adecvate, cu soluții integrate de cost eficiente.

4. Educație continuă a adultului de-a lungul vieții. Cursurile urmate în cadrul ANSOA vor fi conduse de formatori și instructori profesioniști cu experiență certificată în formarea adulţilor în domeniile: apărării, securității, siguranței naționale, psihologie, sociologie, economie și juridic, cu foste sau actuale cadre în industria de apărare și securitate din România.

 

Viziune și misiune

 

ANSOA se străduieşte să menţină obiectivitatea şi credibilitatea sa, astfel încât să rămână un centru independent de orice organism guvernamental sau non-guvernamental, fie si parţial, sau față de orice partid politic sau de alte interese private.

ANSOA, prin urmare, face toate eforturile pentru a se asigura că acțiunile sale se desfăşoară într-un mod imparţial, indiferent de opiniile sponsorilor sau de auto-interes.  ANSOA caută o colaborare cu organizaţii similare, precum şi cu industria de securitate/apărare, mediul academic şi guvern. ANSOA recunoaşte importanţa dezbaterilor de apărare şi de securitate în Statele Unite ale Americii și Europa și cuprinde aceste relaţii prin iniţiative bilaterale, activităţi şi afilieri.

ANSOA încearcă să creeze la nivel internațional un mediu academic care promovează schimbul de informaţii, gândirea inovatoare, şi de dezvoltare analitic.

Propunem prin proiectele noastre implementarea conceptului real de securitate și strategiile de apărare, siguranță și reacție, în direcția unei mai bune garanții de securitate națională, socială, instituțională, a proprietății, a justiției, a  schimbului liber și a întreprinderii private.

Mulțumim pentru sprijin tuturor partenerilor ca, împreună cu Camera Deputaților, cu care organizatia ANSOA deja  colaborează, respectiv cu: comisia de apărare și ordine publică, drepturile omului și afaceri europene, în probleme de dezvoltare economică, infrastructură în învățământ, educație, cercetare, științe sociale, politici sociale și educație inovativă, să oferim o alternativă viabilă, astfel încât împreună, ca parteneri și inițiatori de legi, să depășim problemele unei societăți moderne care încă stă sub semnul etatismului. 

ANSOA deserveşte departamente şi agenţii guvernamentale, organizaţii guvernamentale de aplicare a legii, aliații europeni şi NATO, clienţi corporativi şi individuali. ANSOA serveşte România.

Academia Naţională de Securitate şi Organizarea Apărării (ANSOA) este o instituţie de elită în domeniul culturii de securitate şi intelligence-ului privat din România.

A fost concepută  inițial  ca un centru de instruire. Academia Națională de Securitate și Organizarea Apărării (ANSOA) este un centru inovator privat de excelență, furnizor de soluții de apărare, securitate, siguranță și formare profesională continuă a adultului pentru industria de stat și comercială din România. Centrul a fost fondat la începutul anului  2011 de o echipă de experţi cu pregătire euroatlantică, ca grup autonom, de tip informal, dobândind personalitate juridică în noiembrie 2013, pentru a sprijini nevoile de personal local şi regional de aplicare a legii în industria de securitate privată. Însă lucrurile au evoluat şi astăzi suntem capabili de a oferi societăţii româneşti şi internaţionale soluţii de evaluare de risc, de prevenţie, de formare şi de luptă cu efectele unor dezastre naturale,  împotriva unor ameninţări sau acţiuni ostile, precum  şi studii de securitate în mai toate domeniile de activitate ale unei societăţi moderne, ca reacţie la nevoia  de linişte, siguranţă.